Състезанието „Лов на съкровища“ организира Медицинският университет по повод Дните на Еразъм през октомври. Инициативата ще се проведе на 14 октомври в района на Гребната база и Младежкия център.

Участниците в състезанието ще бъдат разделени на пет отбора, като всеки трябва да премине през предварително обозначени пунктове, където ще бъдат откривани символични Еразъм съкровища.

„В съзвучие с множеството дейности, ориентирани към екологията и опазването на околната среда, инициативата „Еразъм без хартия“, с повишения финансов грант за „Зелени пътувания“ по Еразъм, планираме на местата на изровените съкровища да бъдат засадени дръвчета. Защото вярваме, че добрият пример има значение“, казват организаторите на проявата от отдел „Международно сътрудничество и проекта дейност“ и Студентски съвет в МУ-Пловдив.

Всички събития ще бъдат под мотото „Открий своето Еразъм съкровище“. Предвидени са презентации с информационен характер за популяризиране на програма „Еразъм+“ и отбелязване на нейното огромно положително въздействие за утвърждаване на Европейската визия на университета.

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Основната  дейност в сферата на висшето образование е подпомагане на мобилността на студенти и докторанти за обучение или практика и на преподавателите и служителите с цел преподаване по договорености с университети-партньори или други приемащи организации. В програмата за периода 2021-2027 г. се поставя акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот, както и развитие на европейското измерение в областта на спорта. Предвидена е дигитализация на целия административен процес, съгласно Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения.  Участниците в мобилности по програма Еразъм+, които изберат „зелено пътуване“ ще имат възможност да получат по-голяма индивидуална финансова подкрепа.