Възможностите за кариерно израстване се обвързват с научните постижения, предвиждат приетите от МС промени на Закона за развитие на академичния състав

Оценяването на дисертационен труд и на кандидатите за академични длъжности вече ще се извършва от научни журита само за онези лица, които отговарят на минималните национални изисквания и на заложените в правилниците на висшите училища и научните организации. До конкурс ще се допускат само кандидати, за които не е доказано плагиатство в научните трудове. Това предвиждат приетите от Министерския съвет изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в България.

С промените се създават условия за обективно и безпристрастно прилагане на минимални национални изисквания и на общовалидна национална рамка за участие и провеждане на процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в съответните научни области и професионалните направления. Така възможностите за академично израстване се обвързват и с научните постижения на кандидатите.

Кандидатите за „доктор“ и „доктор на науките“ трябва да отговарят на шест групи показатели. Желаещите да заемат академичните длъжности главен асистент, доцент и професор трябва да имат успешно защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Най-големи са минималните изисквания за заемане на длъжността „професор“. В повечето научни области минимумът е 550 точки. Те трябва да са събрани от дисертационен труд за присъждане на степен „доктор“, хабилитационен труд, научни публикации, книги, статии, доклади в научни реферирани и индексирани издания, както и от цитирания на техни разработки, преподавателска дейност, ръководство и участие в научни или образователни проекти, създаване на университетски учебник или на учебник, който се използва в училище.

Всички членове на научните журита трябва също да отговарят на минимални национални изисквания. Те могат да бъдат хабилитирани в български висши училища или научни организации, може и да са учени от чуждестранни университети.

Предвидено е създаването и поддържането на публичен регистър като електронна база данни, в който ще се вписват лицата, придобили научни степени, хабилитираните лица, защитените дисертационни трудове, както и придобилите научни степени в чужбина.