pic_3212

Два конкурса за старши експерти по начално и по организация на средното образование в Регионалния инспекторат в Пловдив обяви просветното министерство. Изискването към кандидатите е да имат минимум бакалавърска степен с професионална квалификация “учител”, една година стаж като учител или директор, или минимален ранг V младши. Като условие към желаещите да заемат постовете е да имат добри компютърни умения, да познават и ползват подзаконовата нормативна уредба в системата на образованието. Първият етап е тест. Събралите нужния брой точки отиват на интервю в МОН. Срокът за подаване на документи е 20 август.

Старши експертът по начално образование осъществява контролна и методическа дейност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, прогнозира, планира, координира и контролира. Той е натоварен и с организиране и провеждане на обучението по религия в начален етап, подпомага и целодневната организация на обучение.

Старши експертът по организация на средното образование анализира и контролира управленската дейност на директорите в училищата и детските градини на територията на областта за осъществяване на държавната политика и следи за спазване на държавните образователни изисквания. Мястото е вакантно, след като старши експерт Соня Мелоян стана началник-отдел.