Тестът ще съдържа два модула и ще се генерира в деня на провеждането му, в залите трябва да има видеонаблюдение

Конкурсите за директори на общински и държавни училища ще се провеждат по сходни на матурите правила. Това става ясно от Наредба №16 от 1 юли 2022 г. Както „Уча в Пловдив“ вече писа, 38 учебни заведения в Пловдив и областта ще имат нови директори през новата учебна година. Крайния срок, в който кандидатите за участие в състезанието могат да подадат документи, е 8 август.

Конкурсът се провежда в два етапа: писмен изпит, който включва решаване на тест и на казуси; и защита на концепция за стратегическо управление на институцията. Концепцията се представя при подаване на документите.

Писменият изпит ще съдържа два модула. Първият включва решаване на тест с 40 въпроса, всеки с не по-малко от три варианта на отговор, от които един верен, а вторият – въпроси със свободни отговори и казуси. За провеждането на втория модул трябва да бъдат осигурени най-малко два комплекта с копия на нормативните актове по чл. 6, ал. 4, които кандидатите да ползват при нужда. Тестът проверява знанията и уменията им да се справят със задачи, свързани със задълженията на ръководния пост – педагогическа и управленска компетентност, административна и правна култура, планиране, организиране и контрол, социална и гражданска компетентност. Времето за решаване на първия модул е 50 минути, а за втория – 70. Между двата модула е предвидена почивка от 15 минути.

В Наредбата е посочено, че тестът и казусите се генерират в деня на провеждане на изпита и се изпращат по модули от Министерството на образованието и науката. Както се изискваше от зрелостниците на ДЗИ  да изключат личните електронни устройства и да ги поставят на определено за целта място, същото изскване ще бъде поставено и към кандидат-директорите.

В комисията за общинските училища влизат двама представители на Регионалното управление на образованието, излъчени от началника на РУО, представител на МОН, определен от министъра на образованието и науката, представител на общинската администрация, определен от кмета на съответната община, както и член на обществения съвет в училището.

А в комисията за заемане на длъжността „директор“ на държавно неспециализирано училище се включват двама представители на РУО, представител на финансиращия орган, на обществения съвет на училището и на МОН.

Максималният брой точки за всеки казус е 5. Критериите за оценяване на казусите са: описание на възможните проблеми – с максимален брой точки 2; правилно прилагане на нормативната уредба, относима към казуса – с максимален брой точки 1; предложение за решение с формулирани правилни изводи – с максимален брой точки 2. Казусите се оценяват от двама членове на комисията, определени от председателя, всеки от които формира оценка, която мотивира писмено. Общата оценката на казуса е средноаритметична от индивидуалните.

Максималният резултат, който може да получи всеки кандидат от писмения изпит, е 50 точки. 30 точки се изискват, за да може да се счита за успешно издържал тази част. При по-нисък резултат той не се допуска до защита на концепция. Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите, като на допуснатите до защита на концепцията се съобщават писмено датата, мястото и часът на провеждането на втория етап.

Писменият изпит се засекретява преди проверката от комисията по провеждане на конкурса.

Защитата на концепцията може да се насрочи най-рано след 2 работни дни от обявяването на резултатите от писмения изпит. Изискване към всички членове на комисията ще бъде да са се запознали предварително с концепцията, от която трябва да проличат уменията на кандидатите за стратегическо мислене – определяне на мисия, визия, цели, действия и резултати, както и умения за представяне, защита и реализиране на концепцията. Неслучайно сред критериите за оценка са съответствие на концепцията със спецификата на институцията; аргументираност на направените предложения, визия за дългосрочно развитие; мотивация за заемане на длъжността; нагласа за работа в екип и за усъвършенстване; комуникационни умения.

Максималният резултат, който може да бъде получен за концепцията, е 50 точки. А от цялостното си представяне на конкурса – 100 точки.

Окончателният резултат на всеки кандидат се формира като сбор от резултатите от писмения изпит и от защитата на концепцията, като в класирането участват само кандидати, получили не по-малко от 60 точки от двата етапа.

Видеонаблюдението се осъществява при предприемане на необходимите технически и организационни мерки за защита на обработваните лични данни. Видеозаписите се съхраняват за период от 2 месеца от приключването на конкурса.