Родителите на деца, които не са били приети в общинска ясла поради липса на свободни места, ще получават месечна компенсация в размер на до 413 лв. Сумата е равна на средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища. Това предвижда проектонаредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсации на разходите, публикувана за обществено обсъждане.

Средствата са предвидени в бюджета за 2023 г. и са в размер на 10 млн. лв. През изминалата година те са били по-малко – 600 хил. лв. Изплащанията ще бъдат извършвани със задна дата – от юни.

Компенсацията цели да покрие разходите на семействата за частна ясла или при сключен договор с детегледачка.

Средствата ще бъдат за деца, навършили тримесечна възраст, за периода до първи септември на годината, в която ще навършат три години.

Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, ако едновременно са изпълнени следните условия:

  • Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е било прието поради липса на свободни места
  • Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район
  • Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности
  • За отглеждане на детето не се ползва отпуск по Кодекса на труда до навършване на 2-годишна възраст.