Правителството одобри общите условия, на които трябва да отговарят кандидатите. Предвидено е удължаване на престоя при определени условия

Правителството одобри общите условия, на които да отговарят кандидатите за преподаватели по български език и литература в чуждестранните университети. Те ще бъдат командировани от държавните висши училища, които имат акредитация в професионални направления от област „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение за командироване на преподаватели с Министерството на образованието и науката.

Срокът за командироване е до две години с възможност за продължение за още две години при определени условия. Постановлението е в съответствие с визията за засилване, популяризиране и укрепване на позициите на българистиката зад граница, подкрепена на държавно ниво. Целта е да се разшири влиянието на българистиката по света и да се създадат възможности за адаптиране към актуалните условия за преподаване на български език в различните чуждестранни университети, научните и учебните центрове, които работят по въпроси, свързани със славистиката, Балканите, Югоизточна Европа, Византия и Близкия Изток, както и с историята и развитието на регионите. Идеята е за създаване на условия за интензивно научно сътрудничество между висши училища с чуждестранни партньори за реализирането на съвместни проекти.

МОН ще обезпечава разходите за командировъчни, основни трудови възнаграждения и осигурителни вноски на преподавателите.