Минимум 30 точки ще са нужни за допускането от писмения на устния кръг, увеличават въпросите със свободен отговор на теста до 10. Включват и решаването на казуси

Кандидатите за директори на всички видове институции в системата на предучилищното и училищното образование ще защитават концепция за стратегическо управление на институцията за три години напред.

Това е предвидено в проекта на наредбата за провеждане на конкурсите за заемане на длъжността „директор“, публикувана за обществено обсъждане.

По време на защитата ще се оценяват уменията на кандидата да представи писмената си концепция синтезирано и да аргументира предложенията си. Ще се преценява доколко неговата визия съответства на спецификата на институцията и дали за постигането й се отчитат необходимите ресурси – финансови, интелектуални, човешки. Оценяването включва също мотивация за заемане на длъжността, умения за работа в екип, нагласа за усъвършенстване, както и комуникационни умения.

До представяне на концепция ще се допускат само кандидати, получили минимум 30 точки от първия етап на конкурса, който е писмен. Той включва тест от 50 въпроса. 40 са с три варианта на отговор, от които само един е верен, а 10 са със свободни отговори. Ще се изисква и решаване на четири казуса от области, свързани със спецификата на институцията – училище, детска градина, център за подкрепа на личностното развитие или друго звено. Всеки казус ще носи по 5 точки. Времето за решаване на теста е 90 минути.

С въпросите от теста ще се проверява наличието на стратегическа и управленска компетентност, включително административна и правна култура, умения за планиране, организиране и контрол, за управление на ресурси. Ще се отчита и социалната и гражданска компетентност на кандидата.

Писменият изпит е анонимен, като всеки кандидат попълва формуляр за лични данни, който се запечатва. Бланките от него, заедно с малкия плик, се поставят в голям, който също ще се запечатва.

Окончателният резултат на всеки кандидат се формира като сбор от резултатите от писмения изпит и от защитата на концепцията. Максималният резултат е 100 точки – 50 от писмения изпит и 50 от защитата на концепцията.

В комисията за провеждане на конкурса ще влизат  двама представители на Регионалното управление на образованието, определени от началника, представител на МОН, представител на общинската администрация и представител на Обществения съвет на училището, детската градина или съответния център.

Целта на новите правила е да гарантират, че директори на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование ще стават силно мотивирани професионалисти с необходимите качества и умения.