Министерството на образованието и науката обяви конкурс за началник на Регионалното управление на образованието в Пловдив, а крайният срок за подаване на документи е 19 юли. Припомняме, че вчера МОН освободи дисциплинарно от длъжност досегашния началник Иванка Киркова.

Изискването към кандидатите е да имат образователно-квалификационна степен „магистър“, минимум 5 години на ръководна длъжност в институциите от системата на предучилищното и училищното образование или опит на ръководни или експертна длъжност в администрация, свързана с просветната система, както и минимален ранг – II младши.

Конкурсът включва решаване на тест, който проверява познанията от професионалната област на длъжността, и интервю с комисия.

Документите се подават на електронен адрес: rio_plovdiv@mon.bg (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионалното управление на образованието – Пловдив, ул. „Цариброд” № 1.

Кандидатите трябва да приложат копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата за придобито образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите на Националния център за информация и документация, се посочват номер, дата и издател.

Началникът на РУО планира, организира, координира, контролира и отговаря за дейността на управлението, като подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на държавната политика в съответния регион.  Контролира прилагането и спазването на Закона за предучилищното и училищното образование, на държавните образователни стандарти и на другите нормативни актове, организира контролната дейност на РУО и методическата подкрепа на директорите при осъществяване на дейностите, разработването на списък-образец и за изпълнение насоките на Националния инспекторат по образованието. Разпорежда се с финансовите средства на РУО в съответствие с действащата нормативна уредба. Организира и контролира осъществяването на приема на ученици в училищата от областта. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите в РУО, работещи по трудови правоотношения, с директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите на центровете за подкрепа за личностното развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономическите обсерватории и планетариуми.

Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността – 2400 лева.