Учениците от пети, шести и седми клас от Частно основно училище „Слънчев лъч“ разгледаха Градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Пловдив. Посещението бе организирано от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив), а в ролята на домакин влезе екипът на ВиК.

Ръководителят на станцията инж. Николай Михалков представи по достъпен и интересен начин процеса на пречистването на отпадъчните води и неговото значение и важност за благосъстоянието на цялото общество и ползите за околната среда.

„Благодарение на извършените реконструкции на сложното хидротехническо съоръжение, съвременната база, апаратура и най-нови технологии в съответствие с изискванията на европейското екозаконодателство, пречистената отпадъчна вода от канализацията на Пловдив и околните села се зауства в река Марица с такова качество, което е безопасно за водните обитатели и хората“, поясни инж. Михалков.

На децата беше предоставена възможността да разгледат микробиологичната лаборатория и да наблюдават под микроскоп водна проба от отпадъчни води и организмите в нея.

Учителите Пенка Иванова и Йордан Лулин също останаха удовлетворени от учебното посещение. Те са уверени, че техните възпитаници вече разбират в дълбочина както процеса на пречистване, така и значението на водата като най-ценен ресурс.

„Осъзнаването на важността от изграждането на навици и отношение, свързани с опазването на природата, е един от приоритетите на нашето училище“, каза преподавателят Пенка Иванова, която придружаваше децата.