DSCF8587

2.4 млн. лена се предоставят за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските и държавни детски градини и училища. Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОН и трансфери към общините за 2016 г.

Средствата са предвидени в централния бюджет за изплащане на минимални диференцирани суми за физическото възпитание и спорт на държавните и общинските учебни заведения. Те ще се използват за учебно-тренировъчната и спортно-състезателна дейност на децата и учениците, както и за материално-техническото им обезпечаване. Размерът им е определен съгласно разработени проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение.

Девет училища в Пловдив от години са без физкултурни салони, а четири от тях дори нямат алтернативни места за провеждането на часовете по спорт. Нито едно от тях обаче не може да да реши проблема само със средства от делегирания бюджет.

Засилване на контрола и изискванията към спортните организации предвижда одобреният от правителството проект на нов Закон за физическото възпитание и спорта. Запазва се правилото публични средства да могат да получават само спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност. За да се ограничи съществуването на клубове фантоми, се въвежда изискване клубовете да членуват само в една спортна федерация и да имат наети треньори, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации.