Създават списъци със защитени професии, за които се очаква да има недостиг на пазара на труда, реши кабинетът

И средни училища с професионални паралелки вече ще могат да провеждат обучение чрез работа. Правителството прие промени в Закона за професионалното образование и обучение, които да насърчат въвеждането на дуалнота форма. Това ще става с регламентирано създаване на списъци със защитени професии и такива с очакван недостиг на пазара на труда. С промените са разписани и изисквания по отношение на регистрацията и включването на работодателите като равностоен партньор в обучението чрез работа. Определени са условията за подготовка на учители и наставници в дуалната система. В съответствие с динамично променящите се изисквания на бизнеса се предвижда актуализиране на учебните планове и програми най-малко на пет години. Разширява се обхватът на училищата, които имат право да организират и провеждат обучение чрез работа. Досега това бяха основно професионалните гимназии, а сега се присъединяват и средните училища с професионални паралелки.

Очакваните резултати от прилагането на новите разпоредби са свързани с осигуряване на условия за качествено професионално обучение на работното място при работодатели, които разполагат със съответната материална база и квалифицирани наставници, периодично актуализиране на учебно съдържание в съответствие с промените в техниката и технологиите на производствения процес. Очакванията са обучението чрез работа да допринесе за превенция на ранното напускане на училище.

С промените се предлагат и изменения в Кодекса на труда и в Закона за здравното осигуряване, които имат за цел да синхронизират нормативната уредба и които предвиждат учениците в дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да продължат да бъдат здравно осигурени от държавата до завършване на обучението си.