Всяка от общините в областта отваря училище гнездо, където кандидатите за гимназиите да подават заявления за участие в класирането

И 7-класниците ще пишат с черен цвят химикалка на националното външно оценяване по български език и математика. До миналата година кандидат-гимназистите трябваше да решават тестовете задължително със син цвят химикалка, но от тази година пишат с черна като зрелостниците.

Днес Регионалното управление на образованието събра за инструктаж директорите на училищата, които ще провеждат изпитите. НВО по български език и литература ще се проведе на 17. юни, а по математика е на 19. юни. Учениците се явяват в училището, в което се обучават. Външното оценяване по чужд език е по желание и ще се проведе на 21. юни в определени от началника на РУО училища центрове.

За трета поредна година Пловдив залага повече професионални паралелки, отколкото профилирани – 63 срещу 37 на сто. За сравнение, съотношението миналата година е било  58%:42%.  В Пловдив ще има 94 професионални и 67 профилирани паралелки. Общо за областта 88 са профилираните, а 148 професионалните, които ще приемат тази година седмокласници. Местата в тях са с 370 повече от завършващите 5761 ученици.

Седмокласниците имат 60 минути за работа по първи модул, а за втората част на изпитите по български и математика времето писане е 90 минути.

Продължителността на НВО за ученици със специални образователни потребности се удължава до 30 минути за първа част и до 50 минути за втората част на изпита.

В деня на изпита ученикът се явява с документ за самоличност и заема определеното му място не по-късно от 8,30 часа. Има право да ползва молив и гума, а по математика – и линия, пергел, триъгълник. Не се допускат коректори, калкулатори, справочници и мобилни телефони. Ако седмокласниците са влязли с джиесеми, задължително трябва да ги изключат и да ги предадат на квестора, който ги поставя на видно място в стаята.

Квесторите ще направят инструктаж на децата, като ще им напомнят за изискванията за анонимност на изпитната работа. Всеки ученик се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.

Всеки кандидат-гимназист ще получи изпитен комплект и помощни материали с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори или свитък за свободните отговори, както и листове с надпис „чернова“. Помощните материали по български съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка, а помощните материали по математика – и математически формули.

На работното си място ученикът попълва с печатни букви идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

Квесторите ще дават изпитния материал последователно за всяка отделна част. След като е изслушал един път записа на изпита по български, ученикът получава размножения преразказ, за да се запознае с текста в рамките нана 15 минути, след което го връща на квестора. Няма право да си води бележки.

По време на работа и по двете части на НВО по математика кандидат-гимназистите ще могат да ползват предоставените математически формули.

Учениците нямат право да напускат изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е 90 минути, излизането е разрешено след изтичане на първите 60.

Резултатите от национално външно оценяване ще бъдат обявени до 27. юни.

Всяка от общините в областта отваря училище гнездо за внасяне на заявления за участие в класирането. Пет са центрове в Пловдив. Подаването на документи за първо класиране за приемане в VІІІ клас е от 3 юли до 5 юли.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или хартиено заявление в едно от определените училища центрове за приемане на документи.

Входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще бъде написан на служебните бележки за допускане до изпитите или в бележките с резултатите от положените изпити. Въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“.

Попълването включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им. Ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар.

Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, заявление може да изтегли от сайта на РУО – Пловдив или да получи бланка, да я попълни и подаде в един от следните центрове:

Пловдив:

ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86

СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13

СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53

СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

 

Асеновград:

ОУ „Петко Каравелов”, ул. “Асен Карастоянов” №16

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

 

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

 

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

 

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

 

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

 

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

 

Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

 

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

 

Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

 

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

 

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

 

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

 

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

 

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

 

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

 

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73