Учителите от средищните училища посещават семействата у дома на деца в риск, отчита РИО по Плана за изпълнение на стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите клас

ИНФОРМАЦИОННА  СРЕЩА В СТРЯМА - ГОСТУВА ГИНКА АЛЕКСАНДРОВА-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОТ РОМСКИ ЕТНОС;  -

Изнесените родителски срещи се превърнаха в патент на средищните училища като превенция на отпадането на деца от клас. Директори и учители организират срещата със семействата на децата в населените места, откъдето са учениците, за да си гарантират присъствието поне на един човек от фамилията. Така оправдания от рода на нямах време или пари да дойда до училище отпадат, а класните ръководители могат да се видят очи в очи с родителите и да им обяснят колко е важно детето да не отсъства от училище. В редовна практика се превръщат и домашните посещения, в които учителите обясняват ползите от образованието.

Това става ясно от октомврийския отчет на Регионалния инспекторат по образованието по Плана за изпълнение на стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Именно в средищните училища се отбелязва повишаване на качеството чрез насърчаване на творчески способности и умения. Създават се възможности за успешно преминаване в следващ клас и степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище, поради затруднения в усвояването на учебното съдържание.

80 училища от областта са разработили и реализирали собствена програма за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Назначени са помощници на учителя и помощник- възпитатели за работа в мултикултурна среда.

В 30 % от училищата са реализирани инициативи на практиката „наставник“, но за наставник се определя учител. Практиката е регламентирана в училищните програми и разписана в  индивидуалните програми за работа с ученици в риск от преждевременно отпадане. Подобряването на материалната база-  нови чинове, маси, бюра, столове, шкафове, гардеробчета, бели дъски и закачалки, ламиниран паркет, както и съвременни дидактически материали, допринасят за привличането на децата в класната стая, се казва още в отчета на РИО.

288 са отпадналите в региона ученици през миналата учебна година, което е 0,44% от общия брой на учениците – 65 246. Продължава тенденцията на намаляването им през последните четири години. Извинените отсъствия за първия срок са средно 6.75, като през втория стават 7.07. Неизвинените са 1.06, като рекордьори са училищата в „Столипиново” – „Пенчо Славейков”, „Найден Геров”, „Димчо Дебелянов”, училището в Боянци и карловското „Райно Попович”.

Въпреки мерките за превенция, в 12 училища това не е довело до резултати и от регистрираните ученици в риск са отпаднали от 50 до 100% : СОУ “Отец Паисий” –Куклен – 6, ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – Ведраре – 6, ОУ “Петър Бонев”- Перущица – 2,  ОУ “Гео Милев” – Белозем – 2, ПГ по машиностроене – Пловдив – 2, ОУ “Отец Паисий”- Асеновград – 1, ОУ “Проф. д-р Асен Златаров” – Боянци – 1, ОУ “Васил Априлов” – Виница – 1,  ПГЛВ “Христо Ботев” – Перущица – 1, ОУ „Хр. Ботев“ – Раковски – 9, СОУ „Хр. Смирненски“ – Брезово – 3, ОУ „Иван Вазов“ – Калояново – 2. Основната причина е непрекъснатата смяна на местоживеенето на цели семейства поради икономически причини.