Държавните вузове получават 38 млн., които ще бъдат разпределени според данните на рейтинговата система

Допълнителни 29,4 млн. лева за ремонт на студентски общежития са заложени в държавния бюджет за догодина. По настояване на браншовия синдикат “Висше образование и наука” и Националното представителство на студентските съвети  бяха дадени допълнителни 29,4 млн. лв. за държавните висши училища. Средствата ще бъдат заложени в бюджета на МОН и ще се изразходват целево за реновиране на базите.

Студентските общежития при „Студентски столове и общежития“ са 33 и от десет години насам са без средства за капиталови разходи. Ремонтите са извършвани с пари от икономии, поради което състоянието им отдавна не отговаря на съвременните изисквания. Същото се отнася и за столовете, които са край Пловдивския и Аграрния университет. В Пловдив базите на държавното предприятие са блоковете, известни като „Чайките”, които са на територията на Аграрния университет. Преди време бе направен опит да бъдат прехвърлени за стопанисване на висшето училище, но в крайна сметка това не се случи. Сега трите блока са сред най-непривлекателните, ако се прави сравнение с модернизираните бази на Медицинския, на Университета по хранителни технологии и новите кампуси на Пловдивския университет.

5 млн. от средствата за ремонти ще бъдат отделени за ограждения около общежитията. Целта е да бъдат оформени кампуси, за да се гарантира сигурността на живеещите в тях.

Трансферът от държавния бюджет към университетите предвижда още 38 млн. лева, които ще бъдат разпределени между отделните висши училища на базата на техния рейтинг. Още 2 млн. лв. са за покриване на таксите за обучение на студенти, записани в специалности, за които се очаква да има недостиг на пазара на труда. Все още се обмисля и дали с тези пари да се покрива цялата такса или само част от нея, както и какъв да е ангажиментът от страна на студентите.

В средното образование продължава увеличението на заплатите, като на педагогическите специалисти те ще бъдат вдигнати с 20%, за което са предвидени допълнително 330 млн. лв. С 10% се увеличава перото за разходи за непедагогически персонал, за което се заделят 39 млн. лв. допълнително. Още над 42 млн. лв. ще бъдат дадени за т.нар. кръжоци в училище, за работа с ученици от малцинствата, за обучение в професионалните гимназии за специалности, за които има недостиг на пазара на труда .