Зрелостниците, които желаят да се явят на държавни зрелостни изпити, от днес подават заявления до директорите на училищата, в които се обучават. За тази учебна година няма промени в изпитните програми. Задължителният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 21 май, а втората матура ще е на 23 май. ДЗИ по желание ще са от 29 май до 1 юни по график, който ще бъде обявен допълнително.

В срок до 16 март абитуриентите трябва да посочат по кой предмет, освен по български, ще се явят.

Зрелостниците в професионалните гимназии могат да не се явяват на втора матура. Новият закон позволява като оценка от втория задължителен ДЗИ в дипломата им да се запише средноаритметичната оценка от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

ДЗИ ще се проведат се в рамките на 4 астрономически часа, като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително 2 часа. По всеки от предметите учениците отговарят на въпроси с избираем отговор и на въпроси със свободен отговор. По български език и литература, чужд език, история и цивилизация, география и икономика и по философия се изисква създаване на текст, а по математика – решаване на задачи. Изпитите ще се провеждат в зали с видеонаблюдение. Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.

До 18 май учениците ще получат служебна бележка за допускане до ДЗИ и ще бъдат обявени списъците с разпределението им по училища, сгради и зали.

Изпитните работи ще бъдат оценени в периода от 25 май до 8 юни. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 13 юни.