865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a8741e8e23b885f932256ddd76d952542e7cf

Датата 15 септември без съмнение предизвиква една и съща асоциация у малки и големи – първият учебен ден. През лятото МОН върна дискусията за продължителността на учебната година и ваканциите, но така и не бе постигнато единомислие. В крайна сметка нито ще се скъсяват ваканциите, нито ще се удължава учебната година, която стартира на 15 септември. Първокласниците ще учат до края на май, децата от прогимназията до средата на юни, а гимназистите – до края на месец юни.

За зрелостниците краят на учебните занятия е 15 май, тъй като на 21 и 23 май ще се проведат ДЗИ. Въпреки дебатите матурите отново ще са в едни и същи дни с НВО за 7-класниците.

Какви са новостите за настоящата учебна година разясни на съвещание с директорите от Пловдив началникът на РУО Иванка Киркова. От името на Съюза на работодателите в средното образование тя получи икебана във формата на лодка с послание всички заедно да следват вярната посока.

 

-Г-жо Киркова, кои са приоритети за развитие на образователната система в областта в навечерието на новата учебна година?

-Приоритетна задача е работата по Механизма за обхват и задържане на ученици, съгласно решение 373 на МС. Цифрите показват колко е наболял проблемът. Учениците в предучилищна и училищна възраст от областта, които подлежат на задължително обучение и трябва да бъдат върнати, са около 13 500. Огромен ресурс ще бъде вложен в решаването на тази задача. Освен екипите, които вече са формирани на територията на областта, смятам да присъединя и директорите на училища и детски градини, за да подпомагат координирането на действията и решаването на основния казус – задържането на децата. В момента в РУО готвим плана за учебната 2017-2018 и основните акценти са свързани именно със задържането. Освен на екипите, ще разчитаме на помощта на родителите и на НПО. Не на последно място е и работата на учителя.

Много са промените в образователната система през новата учебна година. Очакваме промените в подзаконовата нормативна уредба – наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование, наредбата за приобщаващото образование. Върви се и към промяна в системата на делегираните бюджети. Училищата ще бъдат разделени на категории, като за т.нар. непривлекателни, към които няма интерес от страна на младите учители, ще се отпускат допълнително средства. Ще се стимулират финансово и училищата с деца от малцинствата, които показват качествен напредък. Една от основните идеи е намаляване на административната тежест на учителите, за да им се даде възможност да се концентрират върху същинската си работа с децата.

-До 11 септември директорите трябва да представят окончателни списъци за броя на децата. Какви са очакванията ви, ще паднат ли още паралелки след 7 клас?

-Надявам се да утвърдя 5 дуални паралелки. Очакваме окончателните списъци, но се надявам да получа разбиране от общините, за да мога да запазя паралелки под минимума. Имаме съгласието на МОН да разрешаваме маломерни паралелки с до 10 ученици по приоритетни за бизнеса или уникални професии. Имам обещание от общините като първостепенни разпоредители това да се случи. Основен фактор за повишаване на интереса към професионалното образование е работата в Образователно-индустриалния борд на Пловдив. Предприятията от Тракия икономическа зона също отвориха врати за децата. Да не пренебрегваме и усилията на директорите за кариерното ориентиране на учениците. Новото тази година са разработените актуализирани учебни планове за различните професии. Училищата от областта, които се преобразуваха от основни в обединени, също правят първи стъпки в професионалното обучение. В момента работим по проверка критериите за защитени детски градини и училища. От тази година МОН даде възможност в този процес да се включат и детските градини. Детска градина ще бъде обявявана за защитена, когато нейното закриване би довело до необходимост най-малко осем деца в задължителна предучилищна възраст да пътуват на 14 и повече километра извън населеното място, в което живеят.

-Навсякъде ли ще приключат ремонтите до 15 септември?

-Към 15 септември няма да бъдат приключени ремонтите само в две училища. В СУ „Васил Левски”-Карлово се прави основен ремонт на покрива, който ще продължи до 30 октомври. В Центъра за специална образователна подкрепа (бившето „Стефан Караджа”) се извършва ремонт на западното крило. Обещанието е да приключи до края на септември. Две помощни училища в областта се преобразуваха в центрове за подкрепа, където ще се извършва рехабилитацията на децата. Те ще са разпределени в съседни училища, но ще се обучават, както и досега, в центровете. Само по-леките случаи и тези, за които придвижването не е проблем, ще ходят в масовото училище.

-Посланието ви към директорите?

-Да бъдат дисциплинирани, организирани и иновативни. Това е посланието и на министър Красимир Вълчев. РУО продължава методическата подкрепа и споделянето на добри практики. Призовавам директорите да кандидатстват по всички национални програми – за квалификация и подпомагане на целодневното обучение, за развитие на IT, „Без отсъствия”. И тази година продължава работата по проект „Твоят час” и силно се надявам на активно участие от училищата в областта.

Благодаря на колегите за положения труд през миналата година, която мина под знака на промените. Постигнахме добри резултати на НВО и ДЗИ, включихме се в много национални инициативи. Очаквам тази да е още по-успешна.