Личният лекар не може да откаже да я издаде, зъболекарите и специалистите от извънболничната медицинска помощ също ще имат право да пишат е-бележки

От 1 октомври отсъствията по здравословни причини на учениците ще се извиняват изцяло по електронен път. МОН, Министерство на електронното управление и Министерство на здравеопазването инициираха въвеждането на електронната медицинска бележка, за да бъдат облекчени учителите и да се противодейства на практиката да се извиняват отсъствия, които са допуснати без основателна причина.

Както досега, медицинските бележки не попадат в основния пакет дейности, които се покриват с бюджета на НЗОК. Всеки общопрактикуващ лекар е длъжен на видно място в кабинета си да има ценоразпис за услуги, които не се покриват от здравната каса. Затова някои може да не таксуват, други да искат 1 лев, а трети – 2 или 3 лева. За всяка услуга, която се заплаща, следва да бъде издаден касов бон.

Бележката се издава с датата, на която е проведен прегледът на детето, но срокът за извинение на отсъствията може да бъде записан със задна дата. Например, ако детето се разболее в ден петък – 15-и, а родителят го заведе на преглед в ден понеделник – 18-и, бележката ще бъде с дата на издаване 18-и, но ще извинява отсъствията, допуснати в периода на боледуването, например за датите 15 – 22 в съответния месец.

Лекарят не може да откаже да издаде е-бележка. Ако той е възпрепятстван поради технически причини, бележката може да бъде издадена по-късно, когато се регистрира прегледът. Следва да се има предвид, че Националната здравноинформационна система (НЗИС) е пригодена и за работа в офлайн режим и всички лекари са задължени да работят в НЗИС.

Зъболекарите също ще могат да издават електронни бележки. Денталните софтуери са интегрирани към НЗИС и това им позволява да пишат е-бележки за извинение на отсъствията.

Е-бележки могат да издават специалистите от извънболничната медицинска помощ, например след консултация с кардиолог, алерголог и т.н. по преценка на съответния специалист. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), както и досега, не са ангажирани с провеждането на лечебна дейност и няма да издават медицински бележки за извинение на отсъствията.

В момента на издаване на електронната медицинска бележка данните от нея постъпват в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, откъдето автоматично се предават към електронните дневници за извиняване на отсъствията на съответния ученик. Бележките стават и веднага видими за родителя в електронния дневник. Класният ръководител, директорът на училището и родителят не е необходимо да правят никакви допълнителни действия. Всички използвани електронни дневници в системата на училищното образование позволяват автоматично извиняване на отразените вече отсъствия, както и уважаване на отсъствията в момента на нанасянето им в дневника при налична вече медицинска бележка.

След попълване на амбулаторния лист за извършен преглед лекарят създава чрез използвания от него софтуер е-бележката в НЗИС. С оглед предотвратяване на възможни грешки му е дадено право в рамките на 2 часа след регистриране на бележката да я анулира. Едва след този период въведените данни: (НРН) на прегледа, информация за детето, период на отсъствие и др. се предоставят автоматично към системата на МОН, откъдето стигат и до електронния дневник. Всички процеси са автоматични и не изискват намеса на когото и да било.

Поставената от медицинското лице диагноза на ученика е част от информацията, която се съдържа в е-бележката. За да бъдат защитени чувствителните здравни данни на децата, тя не достига до системата на МОН. Информацията, която достига до училищния дневник, е периодът, в който ученикът ще отсъства от училище.

Само тези лица, които имат достъп до здравното досие на детето, ще могат да видят диагнозата, поставена при прегледа. Учителите няма да имат достъп до диагнозата, като така ще се запазят и чувствителните лични данни.

Предстои дигитализирането на личната профилактична карта на учениците, която е необходима при започване на учебната година.