Няма слаби оценки и тройки по биология,  химия и физика. Приемът на документи за участие в  кампанията е до 26 юни

Еднакъв брой шестици и двойки отчита Пловдивският университет от предварителната кампания. 289 са отличните оценки, от които 66 пълни шестици. 287 са скъсаните. Броят на оценките „Много добър“ е 554, „Добър“ – 546, а среден успех са показали 256 души. Няма анулирани изпитни работи.

Зам.-ректорът по учебна дейност доц. д-р Мария Стоянова припомни, че в предварителната изпитна сесия са се включили1700 кандидат-студенти.

Най-масов, макар и най-силно затруднил кандидатите, се оказа изпитът по български език – един от основните при формиране на бала в повечето специалности. От явилите се 818 кандидати, с отлични оценки са 70. 30 на сто са скъсаните. 181 са писмените работи с оценка „Много добър“, 206 – „Добър“, 114 – „Среден“.

Прегледаните писмени работи по английски език са 270, което с 42 повече спрямо 2018 г. 20 са отличните оценки, 118 – много добрите, 97 – добрите, 28 – средните, а слабите 7.

Общо 179 са се включили в изпита по история на България и 29 са показали отлични познания, 30 са оценките „Много добър“, 45 – „Добър“, 52 – „Среден“ и 23 – „Слаб“.

Знанията си по информатика са проверили 109 кандидат-студенти, като 32 са получили отлични оценки – 14 „Отличен 6.00“ и 18 „Отличен“ над 5.50.  23-ма са с много добър резултат, 46 – с добър, има 8 средни оценки и нито една слаба.

Траен, макар и вече не толкова висок, остава интересът към изпита по психология. В предварителната кампания са прегледани 100 писмени работи. Няма слаби оценки, отличните са 24, много добрите – 47, добрите – 26, а средните – 3.

Като положителна тенденция се отчита по-голям интерес към  предварителните изпити по природни науки. Най-много кандидати имаше за изпита по математика – 211, което е с 35 повече спрямо същия етап миналата година. 19 са получили отлични оценки, 58 – много добри,  82 – добри,  44 са със среден успех, а едва 8 – със слаб. На изпита по биология са се явили 92-ма кандидати, като няма средни и слаби оценки, а само 24 отлични, 52 много добри и 16 добри.

По-малък брой, но очевидно мотивирани кандидат-студенти са се явили на изпитите по физика и химия – съответно 20 и 12 души. По физика единствените получени оценки са „Отличен 6.00“ – 6 души, „Отличен“ над 5.50 – 11 души, и „Много добър“ – 3. Отличните резултати по химия са 4, много добрите – 6, а добрите – 2. И по този предмет няма средни и слаби оценки. По география на България са изпитани 38 кандидати и 13 от тях са получили отлични оценки, 12 – много добри, 7 са добрите, а 4 и 2 съответно средните и слаби резултати.

На изпита по изобразително изкуство са се явили 67 души, което сравнено с предварителната дата миналата година е почти двойно повече. Няма слаби оценки. Явилите се на изпита по музика са 16, от тях 11 са получили резултат „Отличен 6.00“, 4 – „Отличен“ над 5.50, и един кандидат е получил средна оценка.

Получилите над 5.50 на предварителните изпити могат да се запишат в избрана от тях специалност още при подаване на кандидатстудентските документи. С получените оценки те мо­гат да уча­стват в кла­си­ра­не­то или да се явят от­но­во на съ­щи­те конкурсни из­пи­ти в редовната кампания през юли, ако по­лу­че­на­та оцен­ка не ги за­до­во­ля­ва. При фор­ми­ра­нето на ба­ла за кла­си­ра­не­ се взе­ма по-ви­со­ка­та.

Документи за участие в кампанията се подават до 26 юни или по интернет (през сайта https://ksk.uni-plovdiv.bg).