Държавата ще субсидира обучението на 42 611 новоприети студенти през следващата академична година. Това реши Министерският съвет като утвърди броя на студентите и докторантите в държавните висши училища и научните организации през учебната 2023-2024 година.

Частичното преструктуриране на план-приема беше направено през последните дни в резултат на получени становища от работодателски организации след изтичане на срока на общественото обсъждане. С него се увеличават местата за първокурсници по специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки“, като за сметка на това се намалява приемът по професионални направления „Психология“, „Администрация и управление“ и „Икономика“, спрямо бройките в първоначалния проект.

За следващата учебна година е заложено цялостно увеличение на местата за първокурсници с 1289. Броят на завършващите средни училища е с 2 240 повече в сравнение с миналата година. Взети са предвид и приетите студенти през миналата година по професионални направления и писмата от потребители на регионално ниво.

По предложение на Министерството на здравеопазването е увеличен броят на местата в професионално направление „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Управление на здравните грижи“. По заявки на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи е увеличен и приемът по професионални направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“.

Предвижда се през учебната 2023-2024 година да бъдат приети 2 228 докторанти в държавните висши училища. 349 места за докторанти се разкриват и в научните организации – 202 в БАН и 65 в Селскостопанската академия.