Санкционират родители за отсъствия на децата между 50 и 150 лева, при повторно нарушение сумата скача на 500, реши НС. Община Пловдив вписва глобите в електронен регистър

Задължиха частните учебни заведения представят отчети за разходите

IMG_8378

С глоба от 5000 до 10 000 лева ще се наказват физически или юридически лица, които без регистрация организират и провеждат дейности по отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас. Това решиха народните представители, които окончателно гласуваха текстовете в закона за училищното и предучилищното образование.

Държавата ще осигурява условия за задължителната предучилищна подготовка за 5-годишните, включително и безплатен транспорт за децата в населени места без детска градина или училище. Допълнителни средства ще се дават за ученически стипендии, за учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване и за училищната библиотека, за целодневна организация на учебния ден и хранене. Заложено е държавата да подкрепя също училищни програми за превенция на отпадането от училище и за ученици с изявени дарби.

Средствата от държавния бюджет за децата в частните детски градини и училища ще се определят по бюджетите на общините, въз основа на броя децата и по стандарта за издръжка. Частните учебни заведения обаче се задължават периодично да представят касови отчети за разходите. Неизразходваните средства от субсидията в рамките на текущата година ще могат да се използват през следващата само за финансиране на същите дейности, , като контролът ще се извършва от общината и Регионалния инспекторат по образованието. При нарушения законът предвижда спиране на финансирането.

Глоби от 50 до 150 лева ще се налагат на родители, които не изпратят децата си на задължителна предучилищна подготовка и на училище. При повторно нарушение сумата ще достига 500 лева, е заложено в окончателно гласуваните текстове в законопроекта за образованието.

От тази учебна година община Пловдив вече вкарва глобите в електронен регистър. Родител, който не плати наложената санкция, натрупва задължения и това може да попречи на семейството да ползва други социални услуги. Събраните от глоби средства, според новия закон, ще се ползват само за дейности, свързани с равния достъп до образование.

Държавният бюджет ще отделя средства за финансиране на образованието в размер не по-нисък като процент от брутния вътрешен продукт спрямо разчетите за предходната година, решиха окончателно народните представители. Парите за образование ще се разпределят на брой деца и ученици и въз основа на стандарт за дете и ученик за съответната бюджетна година.