Заниманията стартират от следващата седмица по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Допълнително обучение за деца, които владеят слабо или изобщо не владеят български език, стартира от следващата седмица в детските градини. Заниманията ще се осъществяват по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, който се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Децата, чиито майчин език не е български, ще посещават допълнителни уроци. По проекта ще се  оказва психологическа и социална подкрепа на малгуганите от уязвими групи и техните семейства, а освен това има възможност да се покрият и таксите за определен период.

Хлапетата ще наваксват материала в групи между 2 и 8, като обучението ще става по специално изготвена програма.

От 1 септември директорите могат да назначат педагогически или непедагогически специалист на основен или допълнителен трудов договор, психолог, логопед или ресурсен учител – в зависимост от нуждите на детското заведение.

По проекта в края на август започва обучение за прилагане на скрининг тест за деца до три до три и половина години.