83 000 деца от уязвими групи са получили подкрепа в детската градина

Най-голям прогрес при овладяването на български сред децата с езикови затруднения постигат 3 и 4-годишните, преминали допълнително обучение. Това показват резултатите от дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  През четирите години са били обхванати общо 1 960 детски градини и училища с групи за задължително предучилищно образование.

Допълнителното обучение по български език са преминали 47 463 деца по разработена специална методика за предучилищна възраст. Тя включва оценка на степента на владеене на езика, както и инструментариум за проследяване на напредъка им.

83 641 деца от уязвими групи са получили обща и допълнителна подкрепа в детската градина за успешното им приобщаване в образователната система – работа с психолози, логопеди, образователни медиатори, ресурсни учители, помощник-възпитатели и други специалисти.  Изплатени са били такси за посещение на 39 864 деца от уязвими групи преди да станат безплатни.

Проведена е и кампания сред родителите, за да бъдат мотивирани да запишат децата си в детска градина. Изработен е видеоклип и интерактивен образователен филм.