Научната разработка на инж.Александър Ангелов предоставя възможност за намаляване на грешката от прогнозиране

Как да бъдат намалени разходите при участие на свободния пазар на електрическа енергия. Доклад по темата представи докторантът на пловдивския филиал на Техническия университет Александър Ангелов на деветата научна конференция ТЕХСИС, която се проведе онлайн. Идеята му е да даде на потребителите  механизъм, с който сами да поевтинят цената на електричеството

„В началото на свободния пазар участваха само клиенти, които са присъединени към мрежа високо напрежение. След 2013 година обаче всички клиенти на средно напрежение също се присъединиха. В момента битовите и небитови потребители на ниско напрежение могат да избират на какви цени да си купят ток – регулирани или свободни. Идеята е в близко бъдеще всички потребители на ниско напрежение да преминат към свободния пазар“, коментира инж. Ангелов.

Механизмът на свободното договаряне е прост, но прогнозите за потребление на ток се правят трудно. Всеки потребител предоставя на търговеца собствените си прогнозни почасови количества електрическа енергия за следващия ден.  Те се сравняват с реално измерените за всеки час количества потребена енергия. И точно тази грешка прави тока ни по-скъп.  За всяко отклонение от прогнозните количества се заплащат наказателни такси, наречени цени на небаланс – от недостиг или излишък. „Наказателната“ такса от небаланс се добавят към стойността на вече закупените количества електрическа енергия. Така всяко отклонение от собствените разчети води до допълнителни оскъпяване на крайната цена на електрическата енергия, която клиентът потребява.

Получените грешки за едно денонощие са с натрупване, а не се компенсират помежду си. Оттук следва и основното предизвикателство пред всеки потребител: да направи такава прогноза, която да се доближава до реалната му консумация. Научната разработка на инж. Ангелов предоставя възможност за намаляване на грешката от прогнозиране. Затова неговият доклад може да представлява интерес за всеки един потребител, който участва на свободния пазар на електрическа енергия.

„Особеното в процеса на прогнозиране е, че не съществува универсален начин, който да бъде приложен навсякъде, защото всеки обект има своите особености при потреблението на електрическа енергия. Моята идея е да се предостави възможността на всеки клиент да участва активно в процеса на прогнозиране и компенсиране на грешката от това прогнозиране. Чрез предложената система може да се доведе до значително намаляване на тези грешки, които в крайна сметка водят и до икономически ползи за потребителя”, обяснява докторантът.

Резултатите, посочени в доклада му, са получени при анализиране на възможностите за прогнозиране и компенсиране на грешката на конкретен обект. Това е сградата на IV корпус на Техническият университет. Използвани са данни от потреблението за 2017 г. и е изчислено, че прогнозната годишната консумация от обекта е 226 000 kWh. В действителност реалното годишно потребление възлиза на 225 000 kWh. Като се вземат предвид начина на определяне на небалансите, се получава грешка от излишък 7,6 % и грешка от недостиг 7,1 %. Изследванията показват, че чрез използване на системата, описана в доклада, тези грешки могат да бъдат намалени наполовина, допълва Ангелов.