Браншовите организации в сектора на информационните технологии заявили интерес към подготовката на такива кадри

sysinfo091

„Приложен програмист” е новата професия, която ще се изучава от следващата учебна година, след като бе добавена в списъка за професионално образование и обучение със заповед на просветния министър от 12 декември. Във връзка с предстоящите дейности, свързани с планирането на държавния план-прием, директорите следва да са наясно, че в  професионално направление  „Компютърни науки“ се добавя новата професия със специалност „Приложно програмиране“, която дава трета степен на квалификация. В същото направление са също програмист, системен програмист, икономист информатик, оператор информационно осигуряване, оператор на компютри, организатор на интернет приложения.

От браншовите организации в сектора на информационните технологии са заявили интерес към подготовката на кадри по новата и по другите професии в направление „Компютърни науки“. IT компании от цялата страна изразяват готовност да се включат в подготовка по професиите чрез участието им като партньори на професионалните гимназии при организирането и провеждането на обучение чрез работа .

Актуалният Списък на професиите за професионално образование и обучение е качен в сайта на МОН.