За отсъствие и проблемно поведение училището трябва да покани социален работник или да заведе провинения ученик в Отдела за закрила на детето

Училищни директори са в тих ужас от поредната клопка на Наредбата за приобщаващо образование. Според чл. 65, ал.1 и в съответствие с чл.15, ал. 4 от Закона за закрила на детето, преди да наложат каквато и да е санкция за отсъствие или лошо поведение, те трябва да поканят социален работник или пък да заведат провинения ученик за среща с него в Отдела за закрила на детето. При това в извънучебно време. Докато разговорът не се състои, Педагогическият съвет няма право да наложи наказание на проблемното дете. Независимо от това дали санкцията е „забележка” или „предупреждение за преместване в друго училище”,  дали е за допуснати отсъствия по неуважителни причини или за проблем в поведението, процедурата е една и съща.

Това е пълен абсурд. За предстоящия след няколко дни съвет имаме да наказваме 28 ученици за отсъствия. Невъзможно е всички преди това да са разговаряли със социален работник, коментира директор. Освен това било нереално в рамките на 10-15 минути социалните да навлязат така дълбоко в проблема, че да дадат адекватна препоръка на училището.

Класните ръководители, психологът, педагогическият съветник, заместник-директорите и директорите, като част от екипа за подкрепа на личностно развитие, трябва да са провели разговори с ученика и родителя му преди тази стъпка, коментират школските шефове. И се питат как ще успеят да убедят незаинтересованите родители, че детето им трябва да се срещне със социален работник. Отдалечеността на Отдела за закрила на детето също се явявала проблем, особено за училищата в гетата. Школските шефове недоумяват кого от педагогическия си екип да натоварят със задачата да съпровожда детето.

Директорите допускат, че някои родители ще се възползват от тази мярка, за да направят всичко възможно да осуетят прилагането на санкцията. Докато се състоят евентуалните разговори между социален работник и ученик, щяло да мине технологично време и да се натрупат още отсъствия. А проблемът с поведението, ако се касае за такъв, да се увеличи.

Училищата са автономни и имат и възможност да решават какви санкции да гласуват и да прилагат в Правилника за дейността на училището, коментират директори. И добавят, че ресурсът на Отдела за закрила на детето е ограничен и няма как да бъдат консултирани близо 56 са училища в града.

Предложението на директорите е да няма изслушване. Към момента между институциите се разменят основно писма.