Медицински университет – Пловдив организира Ден на кандидат-студента в онлайн формат на 25 февруари от 11:00 до 12:30 ч. чрез платформата Zoom Meetings.

Председателите на всички изпитни комисии – по биология, химия, етика, скулптиране, социална медицина и здравен мениджмънт, както и председателят на техническата комисия и екипът на кандидатстудентската кампания, ще представят детайлна информация за целия процес по кандидатстване и записване.

За да могат представителите на висшето учебно заведение да отговорят на максимален брой въпроси, се препоръчва кандидат-студентите да изпратят запитванията си най-късно до 24 февруари на e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg.

Срещата ще е достъпна на линк https://zoom.us/j/97187770251, като броят на участниците е ограничен до 500.

Кандидатите за Медицина, Дентална медицина, Фармация полагат изпит по биология и химия в един и същи ден (3 юли), с обща продължителност 4 часа и без прекъсване.

Кандидатите за Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Помощник-фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика полагат писмен изпит по етика (5 юли) с продължителност 2 часа.

Кандидат-зъботехниците полагат изпити по етика и скулптиране (продължителност 5 часа).

Желаещите да учат Управление на здравните грижи (ОКС Бакалавър) полагат писмен изпит по социална медицина и здравен мениджмънт  с продължителност 2 часа.

Кандидатите за Управление на здравните грижи (ОКС Магистър – 3 семестъра); Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение (ОКС Магистър), 4 семестъра; Обществено здраве и здравен мениджмънт (ОКС Магистър); Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве (ОКС Магистър); Фармацевтичен бизнес мениджмънт, ОКС Магистър полагат писмен изпит (тест) и устно събеседване по социална медицина и здравен мениджмънт. Кандидатите за Управление на здравните грижи (ОКС Магистър – 2 семестъра) приемът е с писмен изпит (тест) по социална медицина и здравен мениджмънт.

Лауреати на национална или международна олимпиада по биология и химия от учебната 2022/2023 г. не полагат конкурсни изпити по съответната дисциплина. При представяне на удостоверение от МОН на лауреатите се признава оценка отличен 6,00 за дисциплината, която е в съответствие с предмета на олимпиадата. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по установения ред.