Голямата гордост на училището е 10-годишният Матей Матеев -европейски шампион по фехтовка в категория до 12 години.
Голямата гордост на училището е 10-годишният Матей Матеев -европейски шампион по фехтовка в категория до 12 години.
10-годишният Матей Матеев -европейски шампион по фехтовка в категория до 12 години.

Даровитите деца ще могат да развиват талантите си по индивидуален план. За първи път комбинираната форма на обучение се разписва и за талантливите ученици. Така се предоставя възможност на изявени с постижения в дадена област да изучават в индивидуална форма предмета или предметите, в които са силни. Това е заложено в новия стандарт за организация на дейностите в училищното образование.

Трайните способности и постижения на даровитите деца, надвишаващи нивото на връстниците им, се удостоверяват с документи за призови места на национални и международни състезания и конкурси. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището идентифицира тези силни страни и след оценка на индивидуалните потребности предлага на педагогическия съвет ученикът да се обучава в комбинирана форма. Това ще се случва в училището. Те ще вървят с връстниците си по всички останали предмети и няма да могат да преминават по-бързо от клас в клас. Идеята е да се даде още една възможност да напредват по-бързо и да изучават по-задълбочено областта, в която имат постижения.

Новият стандарт разписва подробно и организацията на всички форми на обучение – дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна, комбинирана и обучение чрез работа.

Сред другите новости е и възможността за прегрупиране на децата, включени в целодневна организация на учебния ден, в групи за занимания по интереси –  математика, театър, спорт.  Това ще става при съобразяване със стандарта за финансиране.

Новост е и различното разпределение на режима в целодневната организация в прогимназиалния етап, съобразно седмичното разписание. Става дума за самоподготовката, организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси. В зависимост от седмичното разписание, дадено училищно ръководство може да определи например часовете за самоподготовка да не бъдат 2, а 3 или 4 в зависимост от натовареността на учениците. Освен това със стандарта се дава възможност на част от учениците от целодневната организация, ако имат необходимост, да бъдат включвани и в дейностите за обща и допълнителна подкрепа.

По новия стандарт се дава възможност при целодневната организация да бъдат сформират групи от двата етапа – от началния и прогимназиалния. Обсъжда се това да бъде разрешено за защитени училища, в които има малък брой ученици.