Мотивираните предложения за годишните отличия се подават в срок до 17 май

Миналогодишната награда бе присъдена на всички учители и директори от Пловдивска област. Началникът на РУО Иванка Киркова обяви решението на виртулното честване на 24 май.

Родители, граждани и ученици могат да правят номинации за наградите на Регионалното управление по образованието за постижения през изминалата учебна година. Предложенията за педагози и директори на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие от Пловдивска област се внасят до 17 май. Да номинират свои колеги имат право и учители. Наградата се присъжда за доказан професионализъм в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците. Мотивираните предложения могат да се изпращат на електронен адрес – mail@ruoplovdiv.com, чрез системата за сигурно електронно връчване, по лицензиран пощенски доставчик или в деловодството на Регионално управление на образованието.

Първата категория е за педагогически специалист. Освен подкрепа и мотивация на учениците, той трябва да е реализирал проекти в учебната и извънкласна дейност, да е участвал в конференции и конкурси. Ще бъдат отчетени успехите му на регионално, национално и международно ниво, постигнати при работа с деца в риск или мултикултурна среда, с деца със СОП или с пък изявени ученици, завоювали престижни места на престижни състезания.

Справя ли се успешно с кризисни ситуации и обединява ли екипа си са основните критерии при оценката на предложенията в категория “Директор”. Комисията ще отчита дали номинираният съдейства за модернизиране на материално-техническата база, подкрепя ли иновациите, какви проекти е реализирал и  взима ли участие в конференции и конкурси със свои разработки. Не без значение е и ефективната работа с родителите.

Наградата – плакет и почетна грамота, се присъжда ежегодно и има финансово изражение в зависимост от възможностите на институцията.

Припомняме, че миналата година наградата бе присъдена на всички учители и директори от Пловдивска област. Решението бе съгласувано със синдикалните организации в образованието и обявено от началника на РУО Иванка Киркова по време на виртуалното честване на 24 май.