Завършващите седмокласници са 6046, общият брой на паралелките – 236, като 54.40 на сто ще са ориентирани към STEM профили

И тази година Министерството на образованието продължава политиката за намаляване на профилираните паралелки с прием след 7 клас за сметка на увеличаване на професионалните. Само езиковите гимназии ще предлагат профилирано чуждоезиково обучение, СУ-тата трябва да се насочат изцяло към STEM – наука, технологии, инженерство, математика. И през следващата учебна години приоритет в политиката на МОН остава обучението в STEM профили и професии, специалности от Списъка на защитените, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, както и обучението в дуална форма. За първи път миналата година министерството допусна разкриването и на половин дуална паралелка, за да се запазят защитени професии, по които има недостиг на кадри, особено в по-малките населени места.

Това става ясно от спуснатите от МОН към всяка област изисквания за съотношението на професионалните към профилирани паралелки за държавния план-прием догодина. Целта е осигуряване на повече кадри с техническо образование, от които има нужда бизнесът.

За Пловдивска област изискването е да бъдат формирани 60 на сто професионални паралелки и 54.40% със STEM насоченост. 27 ще са паралелките с чуждоезиков профил. Мярката е продиктувана от необходимостта от повече кадри на пазара на труда с техническо и професионално образование, както и от професии, които изискват по-задълбочено изучаване на математика, технически и природни науки. Средните училища, които досега са предлагали езикови паралелки, ще се наложи да се преориентират към актуални за пазара на труда специалности. За сравнение миналата година училищата в областта реализираха 60.63% професионални и 59.05 профилирани паралелки.

Педагогическите съвети на училищата провеждат обсъждания за актуалните профили и професии, които да предложат за утвърждаване. Една от новите професии ще е свързана с електромобилите. Върху учебните планове и програми умуват специалистите в ПГ по машиностроене и в ПГ по автотранспорт.15 януари е крайният срок за подаване на заявките в Регионалното управление на образованието.