Делът на неграмотното население пада до 1 процент, показват данните на последното национално преброяване, проведено от НСИ

Всеки четвърти българин вече е с висше образование, показват данните от последното национално преброяване, проведено от НСИ в края на 2021 година.

В сравнение с предходното от 2011-а този дял в скочил с 6% – от 19,6 до 25,5%. Със средно образование са 47,1% от българите (43,4% са били през 2011 г.). С основно образование са 16,4 на сто (23,1 при предишното преброяване), а 10,9 на сто са с начално и по-ниско. Извадката е за населението на 7 и повече години, т.е. включени са и децата в училищна възраст.

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование, е изводът от изследването.

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование е 1,56 милиона души.

Значителни са различията в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 31,2%, то в селата е 10,2%, или три пъти по-малко.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в област София (столица) – 43.6%, следвана от областите Варна (30,7%) и Пловдив (25,2%), а най-нисък е в областите Кърджали (14%), Търговище (15,5%) и Разград (15,7%).

Към 7 септември 2021 г. 2,69 млн. души са със завършена най-висока степен на средно образование. От тях 33,6% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 66.4% – професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ). Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (57,2%) отколкото при жените (42,8%). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 78,9 хил. души, а 103,8 хил. са със завършен първи гимназиален етап на средното образование.

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование.

Жените по-често от мъжете завършват висше образование и тази тенденция е трайна от началото на века. Вече 29,3 на сто от българките са завършили университет. Сред мъжете този процент е 21,5%.

Отчетлива е и тенденцията за спад на дела на неграмотното население. Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението. Докато през 1893 г. 80,1% от населението на 9 и повече навършени години е било неграмотно, то този дял спада до 1,3% през 2021 година. Спрямо 2001 г. намалението на дела на неграмотните е 0,4 процентни пункта.

Към 7.09.2021 г. 951 600 души, или 14.6% от населението на страната, са били записани във формалната образователна система за придобиване на образователна степен и/или степен на професионална квалификация. Извън участие в образователния процес са 24 913 деца в задължителната училищна възраст (7-15 години).