Отменя единствено наличието на представител на МОН в комисията

Върховният административен съд отхвърли жалбата срещу Наредба № 16 от 1.юли 2022 г. за провеждане на конкурсите за заемане на длъжността “директор” в държавните и общински училища, издадена от министъра на образованието и науката, като неоснователна. За незаконосъобразно е определено единствено наличието на представител на МОН в комисията.

Решението може да се обжалва пред 5-членен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Припомняме, че ВАС спря до приключване на съдебния спор действието на Наредбата, обнародвана на 5. юли м.г. Жалбата бе подадена от Костадинка Найденова от Брацигово, която настояваше за спиране на изпълнението на нормативния административен акт, позовавайки се на настъпване на значителни и непоправими вреди при невъзможността да участва в обявените конкурси, и по-конкретно за заемане на длъжността „директор“ на СУ „Д-р Петър Берон“.

Като неоснователен е определен доводът за постановяване на Наредбата в противоречие с целта на закона. Мотивът на магистратите е, че Наредбата е приета въз основа на законова делегация и цели уреждане на единни правила за провеждане на конкурсите за заемане на длъжността “директор” на държавните и общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, както и на държавните специализирани обслужващи звена, като са предвидени правила за провеждане на конкурсната процедура и единни правила за оценка на качествата на кандидатите.

Доводът за противоречие с разпоредбата на чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование, в който са изброени категории лица, които не могат да заемат длъжност „педагогически специалист“, също е определен за неоснователен. „Съгласно Класификатора на областите на висше образование, професионалните направления и квалификация, необходима за изпълнението на длъжността „директор“, е посочено като допълнително изискване наличие на не по-малко от 5 години учителски стаж. В алинея 5 на ЗПУО е предвидено, че за заемане на длъжността „учител“ (какъвто стаж следва да има директорът), се изисква висше образование по специалност от професионално направление, съгласно Класификатора”, се казва още в съдебното решение.

Магистратите намират, че въвеждането на два етапа при провеждане на конкурса (в това число защита на концепция) не противоречи на Закона. Като неоснователни са определени и доводите на жалбоподателя, че тестът и казусите за конкурса се генерират в деня на провеждането му. „Обстоятелството, че е предвидено тестът и казусите да се генерират в деня на изпита и да се изпращат по модули от МОН не води до извод за нарушаване правото на членовете на комисията да проверят професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, тъй като именно тази комисия извършва проверка на правилността на отговорите на кандидатите за стратегическо управление на институцията по конкретно зададени критерии“, се казва в решението.

ВАС отменя разпоредбата в частта й „представител на МОН, определен от министъра на образованието и науката“, като незаконосъобразна. „Посоченият законов текст предвижда, че в комисията за провеждане на конкурса се включват представители на Регионалното управление на образованието, определени от началника, на общинската администрация, определени от кмета на общината, както и представител на Обществения съвет“, се казва в решението. Мотивът е, че конкурсът се провежда от назначена от работодателя комисия.

„Оспореният нормативен акт е постановен при спазване на предвидените административнопроизводствени правила“, заключава тричленният състав на съда.