Остава възможността държавните висши училища да правят предложения за утвърждаване от правителството

Броят на студентите, които ще се обучават задочно по специалност „Право“, ще се определя в план-приема за обучение на студенти и докторанти в държавните висши училища и научни организации за съответната академична година. Той няма да може да бъде увеличаван впоследствие по предложение на министъра на правосъдието. Тази нормативна промяна одобри днес Министерският съвет.

До момента министърът на образованието и науката, след предложение на правосъдния министър, можеше да предлага допълнителни бройки за задочно обучение по право. Мярката беше заложена временно, но с отмяна на друг нормативен акт придоби трайно действие.

От следващата академична година задочното обучение по право ще се регламентира по действащата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. Досега този документ определяше правилата само за редовно обучение по право.

Остава възможността държавните висши училища да предлагат за утвърждаване от правителството бройки за задочно обучение по право.