44,5 на сто не притежават необходимите за днешния свят дигитални компетентности, сочат данни на нов доклад на УНИЦЕФ

Близо половината младежи между 15 и 24 години в България нямат базови умения, необходими за средно образование. Това сочат данни от нов доклад, публикуван от Комисията по образование и УНИЦЕФ и подкрепен от глобалната инициатива „Generation Unlimited“.

Почти три четвърти от младите хора в 92 държави, за които има налични данни, не успяват да придобият уменията, необходими за работа. Докладът, озаглавен: „Възстановяване на ученето: Доколко децата и младежите са в час с развитието на умения?“ включва анализи на развитието на уменията в ранна детска възраст, както и сред децата в начална училищна възраст и младежите. Данните подчертават ниски нива на умения сред децата и младежите във всички възрастови групи. Вероятността да притежават уменията, необходими за пълноценното им развитие и по отношение на бъдещите възможности за заетост, достоен труд и предприемачество, е най-малка при младите в страните с ниски доходи.

В България 47,9% от младежите на възраст между 15 и 24 г.  (315 149) не разполагат с базови умения, които са им необходими за средно образование. Това показват данни на международното оценяване PISA и TIMSS и изчисления за децата, които не се обучават. А 44,5 от същата възрастова група (292 287) нямат и все по-необходимите в днешния свят дигитални умения.

Под „дигитални умения“ се разбира умението да разбират и използват технологиите и се измерва чрез дял на млади хора, които могат да изпълняват основни дейности на компютър, например: копиране или преместване на файл или папка, функции за копиране и поставяне за дублиране или преместване на информация в документ, изпращане на и-мейли с прикачени файлове и трансфер на файлове между устройства.

Базовата грамотност и математическата грамотност; меките умения, включително уменията за живот и социално-емоционалните; дигиталните, които позволяват на хората да използват и разбират технологиите; специфичните за професията умения, които подпомагат прехода към заетост; и предприемаческите умения са от съществено значение за просперитета на децата.

Поради големия брой младежи, които не посещават училище и ниското ниво на придобиване на базисни умения, държавите по света са изправени пред криза, като по-голямата част от младите хора не са подготвени да станат част от днешната работна сила, се отбелязва още в доклада.

По данни на Евростат (2021) 14% от младежите в България са извън системите на заетост, образование или обучение. А 120 000 деца в училищна възраст са в риск от отпадане от образователната система.