20150515_093816

Първолаците вече няма да учат сложни термини по български език и литература според разработената нова програма, базирана на стандарта за учебния план. Спазва се правилото за 60 на сто теми за нови знания и 40% часове за упражнения. Учебното съдържание е олекотено и осъвременено. На мястото на “Домашен бит и техника” идват “Технологии и предприемачество”. Децата ще се занимават с конструиране и моделиране, като целта на предмета е да даде изява на индивидуалните умения и да формира у децата инициативност, предприемчивост и отговорност.

Ключовите дигитални компетентности, които първокласниците ще трябва да усвояват от следващата учебна година, са писане на кратко електронно съобщение на кирилица, използване на електронни източници на информация, писане на букви, думи и изречения с електронни средства.

Промяна има и в учебника по математика – първокласниците ще събират и изваждат десетици до 100. Досега те учеха събиране и изваждане до 20.

Учебните програми за 5 клас са усъвършенствани съобразно развитието на технологиите. В програмата по български отпадат теми като граматично значение на думата, видове прости изречения по състав и за приложението като част от изречението. Някои от видовете местоимения и от видовете неизменяеми части на речта ще се изучават по-плавно в класовете от целия прогимназиален етап. Намалени са фолклорните и авторските текстове по литература, но е запазен мултикултурният акцент в обучението.

В сайта на министерството на образованието са публикувани за обществено обсъждане проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас. Становища и предложения по проектите се приемат до 3 декември.