На събитието на 15 октомври в Етнографския музей ще бъдат разяснени условията за прием, възможностите за намаляване на таксата и стипендии

Четири пълни 5-годишни стипендии, които покриват целия период на обучение, отпуска за следващата учебна година Американският колеж. Семействата на учениците, които не са от София, могат да кандидатстват за допълнително намаляване на учебната такса, което да отразява разходите им по настаняване в столицата.

Престижното средно училище организира информационна среща в Пловдив, на която ще бъдат разяснени условията на кандидатстване. Тя ще се проведе на 15 октомври от 18.30 часа в Регионалния етнографски музей. Събитието ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, но изисква предварителна онлайн регистрация в сайта на колежа.

По време на срещата присъстващите ще се запознаят с историята и ученическия живот, както и с представители на ръководството. Те ще получат и подробна информация относно реда за прием след 7. клас, учебната програма и възможностите за намаляване на таксата. За следващата година тя е 7000 евро. Всички семейства на български ученици, успешно положили приемния изпит в 7. клас и поканени да се запишат в Американския колеж, могат да кандидатстват за намаляване на таксата. След като бъдат предоставени всички необходими документи, комисията за финансова помощ определя размера на таксата индивидуално за всяко семейство. Намалението варира от 10 до 100%.

Приемният изпит за кандидат-гимназистите ще се проведе на 21 март 2021 година. Той се състои от кратко съчинение и тестова част и се провежда на български език. Съобразен е с очакваното развитие на учениците от 7. клас и за него не е необходима предварителна подготовка. Тестовата част носи 80% от крайната оценка, а съчинението – останалите 20%.

СЪЧИНЕНИЕТО представлява текст по зададена задача, която не е свързана с учебния материал по литература. Кандидатите разполагат с 30 минути за написването му. Основните критерии при оценяването са обединени в две групи: реторични способности (умения за формулиране на теза и за създаване на цялостен текст, оригиналност на подхода към поставената тема) и езикова култура (правопис, пунктуация, стил).

Всеки от посочените компоненти се оценява по точкова система, като максималният брой точки, който може да даде всеки проверител, е 20. Съчиненията се преглеждат от двама проверители и крайният резултат е сборът от техните оценки. При разлика от четири или повече точки, работата се проверява от арбитър.

ТЕСТЪТ включва четири раздела, които могат да бъдат с математически, езикови и логически задачи. Времето за работа върху всеки от разделите е 25 минути. Форматът на въпросите може да изисква от кандидата или да впише отговора сам, или да го избере от няколко изброени варианта. Отговорите на въпросите се нанасят в отделен формуляр.

Крайното класиране се прави само въз основа на общия резултат от теста и съчинението.

Колежът приема 180 кандидати, завършили 7. клас с не по-нисък успех от 5,00 и класирани въз основа на техните резултати от приемния изпит.

След публикуване на резултатите, първите 110 момчета и 110 момичета получават покани за записване. Останалите класирани формират списък на резервите. При записване на кандидати от списъка на резервите се взема предвид индивидуалният резултат от изпита, независимо от техния пол.

Американският колеж в София е езикова гимназия с прием след 7. клас, акредитирана в България от Министерството на образованието и науката, а в САЩ – от американската асоциация на колежите и училищата от средните щати (MSA) и Международната бакалауреатска организация (IBO).