70 на сто от местата по държавна поръчка са запълнени на първо класиране, остава траен интересът към „Растениевъдство“ и „Агрономство“. Бум на желаещи да учат „Животновъдство“

Хибридни специалности разкрива от предстоящата академична година Аграрният университет, а интердисциплинарният подход е сред стратегическите цели и задачи на висшето училище в следващите години, обяви ректорът проф. Христина Янчева. Стартът е с магистратурата „Етерично-маслени и медицински култури“, като освен агро спецификата, ще се изучава употребата им във фармацевтичната промишленост и начините за преработка. Затова като лектори са привлечени преподаватели от Медицинския и от Университета по хранителни технологии.

Другата нова магистратура е „Дигитализация и управление на земеделските стопанства“, като учебната програма е разработена съвместно с фирма „НИК електроникс“. 20% от обучението ще се води от представители на бизнеса.

Третата хибридна специалност, по която предстои да бъде обявен прием, е „Зооинженерство с информационни технологии“. Първокурсниците, които вече са приети по класическата „Зооинженерство“, ще имат възможност да избират между нея и хибридния вариант, който дава възможност за придобиване на повече умения.  За целта ще бъдат привлечени преподаватели от Пловдивския университет.

Ректорът проф. Христина Янчева си е поставила за цел до края на мандата да бъде разкрита специалност „Биоикономика“ и 30% от обучението да стане интегрирано и дигитално.

„Идеята е да увеличим дела на преподавателите, ангажирани в сектора. Законът дава възможност за 10% в бакалавърските и 20 на сто в магистърските специалности. Когато специалисти от практиката влизат при студентите, те събуждат интереса, става им ясна логиката на учебния план и се повишава мотивацията да напредват и се развиват в избраното от тях професионално направление“, коментира зам.-ректорът по учебната дейност доц. Боряна Иванова.

С гласуваните промени в Закона за висшето образование всички ректори трябва да съгласуват политиките си с МОН, като залагат конкретни  цели и задачи, по които ще се отчитат в края на мандата.

Освен актуализиране на учебните програми и разкриване на нови специалности, дигитализацията и интердисциплинарния подход, развиване на науката, в стратегическата програма на Аграрният университет е застъпено и разширяването на партньорската мрежа с наши и чужди университети. Колкото и на пръв поглед да е странно, в момента се осъществява сътрудничество с Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство за сътрудничество по отношение на специалност „Туризъм“. Договорки има и с Лесотехническия университет, Русенския и чужди висши училища. Предстои подписването на споразумения с университети от Исландия, Португалия, Белгия, Полша и Исландия по проект на ЕК за създаване на европейска мрежа.

70 на сто от местата по държавна  поръчка са запълнени на първо класиране, обяви доц. Иванова. Остава траен интересът към „Растителна защита“, „Агрономство – полевъдство“ и „Агрономство – лозаро-градинарство“. Изненадата е бумът на желаещи да учат животновъдство. Десетте бройки в задочна форма вече са заети, има единични свободни в редовна форма, където местата са 16.

Попълнени са и 20% от местата в платено обучение по икономическите специалности. Възможностите на висшето училище са да приеме 150 души.

“Завършихме успешно годината, макар и онлайн. Студентите от трети и четвърти курс в агрономическите специалности имаха две седмици присъствено обучение, защото трябваше да осъществят упражненията си. Нама как да станеш агроном, без да си посетил опитните полета”, уточни проф. Янчева.

Що се отнася до чуждестранните студенти, те се обучават изцяло онлайн. Въпреки че тези от Монголия и ЮАР са останали у нас, тъй като не са успели да се приберат у дома. За всички са осигурени общежития, а университетът ги е подкрепил с технически средства.