Ректорът на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева и изпълнителният  директор на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) Теодора Кръстева подписаха петгодишен договор за двустранно сътрудничество между университета и асоциацията.

Предвижда се през новата учебна година БАПОП да представи дейността си пред студентите от АУ, възможностите за практическа подготовка и стажове в оранжерийните комплекси на членовете на асоциацията.

С цел да се укрепят двустранните връзки  и ползотворното сътрудничество в областта на земеделската наука, образование и практика двете страни се споразумяха по основни приоритети.

Представители на БАПОП периодично ще изнасят лекции по актуални теми, както и презентации пред студенти и преподаватели от АУ за нови достижения в областта на оранжерийното зеленчукопроизводство и добри практики.

Представители от БАПОП ще участват при актуализирането на учебните планове и програми на Аграрния университет за различни специалности и степени на обучение, според изискванията на селскостопанската практика и пазара на труда

Аграрният университет се ангажира да осигурява обучение на земеделски производители и партньори.